Orfn8v49yq0juorogldv

EIERSKAP TIL INNOVASJON

Kategorier: Avtaler og kontrakter ,Business ,BI
Publisert: June 9, 2018
Utgitt av: Onsagers

Onsagers skaper verdier av unike norske ideer. Med rådgivning innen IP-Strategi, med bl.a. patent-, varemerke- og designbeskyttelse. 70 års sikring av de viktigste verdiene Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Vi ser at det i den moderne kunnskapsøkonomien... Se mer


Eierskap-til-innovasjon_Onsagers-maritimt-branjseteam-2017.pdf

Mjup1lc8jcz1uys4nv65

”Ny vekst, stolt tradisjon” er et godt og betegnende navn på Regjeringens havstrategi som ble fremlagt tidligere i år.

Maritim næring er inne i en ny tid med robotisering, autonomi, digitalisering, fjernstyring, Big-Data og smartteknologi. Dette gir uante vekstmuligheter for næringen.

Samarbeid på tvers av havnæringene skal sørge for at Norge utvikler den fremste bærekraftige teknologien. Norge har den kompetansen, kunnskapen og erfaringen som vi har bygget opp ved å være en av verdens største maritime nasjoner. I tråd med Regjeringens ønsker om å beholde og styrke Norges verdens- ledende posisjon innenfor havnæringene, er det også i Maritim 21 slått fast at at: “Investeringer i forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor må styrkes for at Norge fremdeles skal være en ledende maritim nasjon”.

Teknologien utvikles i en rasende fart, og den maritime næringen møter stadig økt konkurranse fra utenlandske bedrifter. I de siste tiår har det vært et betydelig økt fokus på IP globalt. Dersom Norge skal kunne opprettholde sin verdensledende posisjon,

må også den norske maritime næringen sikre eierskap til egen innovasjon for å beholde konkurransefortrinnet sitt, og dermed skape et godt grunnlag for videre vekst.

I den maritime industrien har tradisjonen for samarbeid alltid stått sterkt, også på tvers av landegrenser. For at den norske maritime næringen skal kunne utvikle teknologien sin i fred, og ikke minst redusere risikoen for at konkurrenter får sitte på som gratispassasjerer på norsk maritim nærings teknologiutvikling, vil sikring av eierskap til teknologi gjennom immaterielle rettig- heter bli stadig viktigere i årene som kommer. Dette vil skape handlingsrom og gi mulighet for å posisjonere norsk maritim næring som en internasjonal teknologinæring. 


Eierskap-til-innovasjon_Onsagers-maritimt-branjseteam-2017.pdf

Mer fra Onsagers:

EIERSKAP TIL INNOVASJON
Se også: